วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
 
 “เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ
 
          1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา
          3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยสร้างการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี       
          5. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา ความเป็นไทย ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม
 
 
   
th en