ประวัติ

1. ประวัติจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
    1.1 ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
     เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบทตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ตลอดจนก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ขึ้น ปะเหลียนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม สังคมและการขยายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางโครงการสำคัญๆ ในอนาคต อาทิ โครงการ พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการท่าเทียบเรือน้ำลึก และโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จึงทำให้ความต้อง การด้านกำลังคนด้านวิชาชีพมากขึ้น วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยดำริของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2537) และการประสานงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดตรัง และชุมชนอำเภอปะเหลียน เพื่อพัฒนาคนด้านอาชีพในระดับอำเภอ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 - 2541 ณ พื้นที่ “ทุ่งจิกนม” หมู่ที่ 5 บ้านสามแยก ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
   
    
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
​     วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
 
   
th en