Personnel

ฝ่ายบริหาร

thumbnail

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

thumbnail

นายทรงฤทธิ์ จุลากาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายพีรยุทธ ใจสมุทร

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูผู้สอน

thumbnail

นายชนะศักดิ์ จิตรโสภา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

thumbnail

นายพีรุยทธ ใจสมุทร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

thumbnail

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จันทร์กอง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

thumbnail

นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

thumbnail

นางสาวกรริกา สุวรรณ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

thumbnail

นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

thumbnail

นางสาวจันทรพิมพ์ สารบัน

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

thumbnail

นายสัญญา กังแฮ

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

thumbnail

นายธีระศักดิ์ รอดไกร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์/รับผิดชอบกิจกรรมแผนก

thumbnail

นายวิชาญ เส้งซ้าย

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า/รับผิดชอบกิจกรรมและปกครองแผนก

thumbnail

นางรัตนา คูหามุกข์

ครูแผนกวิชาการบัญชี

thumbnail

นางเรวดี ชัยศิิริ

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี/รับผิดชอบกิจกรรมและปกครองแผนก

thumbnail

นางณนิดา ชุมจินดา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/รับผิดชอบงานพัสดุและกิจกรรมแผนก

thumbnail

นางสาวศิรินาถ หยงสตาร์

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/รับผิดชอบงานกิจกรรม

thumbnail

นายภานุ ศิริธรรม

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์/รับผิดชอบพัสดุแผนกวิชา

thumbnail

นางถนอมจิต ทองรักษื

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พละศึกษา)

thumbnail

นายสัญญา กังแฮ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์/รับชอบงานปกครองแผนก

thumbnail

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์)

thumbnail

นางสาวกมลชนก สรรเพ็ชร

ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

thumbnail

นางสาววันวิสาข์ ขาวดี

ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

thumbnail

นางสาวปิยรัตน์ แซ่เหล้า

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

thumbnail

นางสาวภัทรศยา ชื่นมาก

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

thumbnail

นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์

ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

thumbnail

นางสาวนลิน สองเมือง

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)

thumbnail

นางกุลรุจี ภักดี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(อังกฤษ)

ฝ่ายสนับสนุน

thumbnail

นางรัตนา คูหามุกข์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

thumbnail

นางสาวศิรินาถ หยงสตาร์

หัวหน้างานบุคลากร / หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / หัวหน้างานพัสดุ

thumbnail

นางณนิดา ชุมจินดา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

thumbnail

นายชนะศักดิ์ จิตรโสภา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางถนอมจิต ทองรักษ์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

thumbnail

นายสัญญา กังแฮ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี / หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

thumbnail

นายภาณุ ศิริธรรม

หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

thumbnail

นางเรวดี ชัยศิริ

หัวหน้างานบัญชี

thumbnail

นายวิชาญ เส้งซ้าย

หัวหน้างานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง / หัวหน้างานศูนย์พฤกษศาสตร์โรงเรียน

thumbnail

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางสาวกมลชนก สรรเพ็ชร

หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

thumbnail

นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด

หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นางสาววันวิสาข์ ขาวดี

หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

thumbnail

นางสาวปิยรัตน์ แซ่เหล้า

หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

thumbnail

นางสาวภัทรศยา ชื่นมาก

หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด

thumbnail

นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์

หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

thumbnail

นางสาวนลิน สองเมือง

หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นายพีรยุทธ ใจสมุทร

หัวหน้างาน งานการเงิน / หัวหน้างาน งานทะเบียน

thumbnail

นายธีระศักดิ์ รอดไกร

หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

thumbnail

นางสาวจันทร์ฤดี ชายอีด

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

thumbnail

นายประจบ ไชยทวีวงศ์

พนักงานขับรถ

thumbnail

นายโกวิทย์ ชายทุ่ย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่,พนักงานขับรถ

thumbnail

นายสมนึก ช่วยเพชร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

thumbnail

นางสาวศุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายเดชาชัย สาราบรรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นางวิลาวัลย์ หมั่นมา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

thumbnail

นางสาวภิญญดา จิตรมาตร์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

thumbnail

นางสาววัณฑกาญจน์ หมานเหม

จ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

thumbnail

นางสาวรัตติยา สรรเพชร

เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

thumbnail

นางสาววิไลวรรณ หาดเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

thumbnail

นางสาวชนาภา เสียมไหม

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

thumbnail

นางสาวสิรินุช สาราบรรพ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 
   
th en