โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560

 
โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
 
  - อุปกรณ์ถอดและใส่ผ้าเบรกแบบดรัมเบรก
- เครื่องแยกเหรียญ
- เครื่องปอกกระเทียม
- อุปกรณ์ทำความชื้นโรงเพาะเห็ด
- พัดลมทำความเย็นโดยใช้แผ่นแพนเทียร์
- อุปกรณ์ช่วยวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
- อุปกรณ์พันขดลวด
- เครื่องมือห่อเครือกล้วย
- ถังผสมจุลินทรีย์อัตโนมัติ
- ยาหม่องใบย่านาง
- เครื่องผ่าหมากตากแห้ง
- เจลอาบน้ำดอกดาวเรืองผสมน้ำผึ้ง
- สบู่ตะลิงปิง
- โคมไฟจากหอยแว่น
- แชมพูกล้วยหอม
- คริ้สxxxโคโค่ ยอดมะพร้าวอบกรอบ
- Honey Strawry (น้ำผึ้งแท้สะดวกทาน)
- น้ำยาเช็ดกระจก EM
- แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่
- ดอกกุหลาบจากเส้นพลาสติก
- มีดปลันดา
โครงงานวิทยาศาสตร์
  - แจกันจากผ้าขนหนู+ปูนพลาสเตอร์
- กล่องใส่กระดาษทิชชู่จากไม้ไอติม
- กล่องใส่ปากกาไอติม
- แจกันดอกไม้
- โคมไฟไม้ไอติม
- โคมไฟจากกะลา
- โคมไฟจากกะลามะพร้าว
- กล่องอเนกประสงค์
- เต้ารับอเนกประสงค์
- แจกันหลอดไฟ
- ที่แขวนนาฬิกา
- โคมไฟจากพลาสติก
 
งานวิจัย
  - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานช้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ประจำภาคเรียนที่ 1-2560 โดยวิธีการเสริมแรง
- การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
- การใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Personal Information ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ระดับ ปวช. 1 แผนกการท่องเที่ยว
- การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) นักศึกษา ระดับ ปวช. 1
- การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน วิชา งานส่งกำลังรถยนต์
โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน
- การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้สัญญาการเรียน กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาเครื่องกล ที่เรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
- การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน รายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์
ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
- การพัฒนาสมรรถนะในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ของผู้เรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 โดยวิธีแบบสาธิต ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- การเขียนสะกดคำถูกผิดของนักเรียน ปวช. 1
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ เรื่อง องค์การและการจัดองค์การ ของนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี ที่สอนโดยเน้นใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การแก้ไขปัญหาในการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลาเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
ปวช.1  แผนกการบัญชี
- การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนและเงินบริจาค โดยใช้สื่อ Power point ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) เรื่องการเขียนเส้นในงานเขียนแบบ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ การปฏิบัติจริง
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษา ปวช. 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
โครงการสิ่งประดิษฐ์       จำนวน 21 ผลงาน
โครงงานวิทยาลัยศาสตร์  จำนวน 12 ผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน            จำนวน 22 ผลงาน
                   รวมทั้งสิ้นจำนวน 55 ผลงาน
 
 
 
   
th en