โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2559

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
  - อุปกรณ์ชีลเพลาข้อเหวี่ยงหลังเครื่องยนต์อีซูซุ
- อุปกรณ์ช่วยใส่สายเบรกมือรถยนต์
- เครื่องขัดหัวเทียน
- อุปกรณ์ตัดผลไม้เอนกประสงค์
- เครื่องผ่าหมาก
- มีดกรีดใบตอง
- เครื่องผสมน้ำยาเอนกประสงค์
- น้ำมันนวดสมุนไพร ขิง ตะไคร้ ใบเตยหอม
- โลชั่นมะเฟือง
- ยาดมสมุนไพร
- เครื่องทำน้ำเย็นจากแผ่นแพนเทียน
- ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
- เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- ขนมเกสรลำเจียก  ข้าวไรย์เบอร์รี่
- ขนมข้าวพองตัด
- กล้วยฉาบหลากรส
- โคมไฟส่องหล้า
- เก้าอี้ขวดน้ำ
- คิวอาร์โคดส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- เครื่องผสมน้ำยาอเนก
ประสงค์
- เครื่องผ่าและปอกผลไม้
- เครื่องทำน้ำเย็นจากแผ่นแพนเทีย
- เครื่องดูดเศษโลหะ
- ป้ายตู้ไฟ
- เครื่องเลื่อยไม้ด้วยหินเจียร์
- รถบังคับสำรวจพื้นที่
- อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม
- พัฒนาเครื่องยนต์รถโกคาร์ท
- พัฒนาโครงรถโกคาร์ท
- อุปกรณ์ถอดและใส่ผ้าเบรก
แบบดรัมเบรก
- อุปกรณ์ถอดดุมล้อออโตเมติก
- อุปกรณ์ตัดโซ่รถจักรยานยนต์
- เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์
- เครื่องล้างและเติมน้ำยา
หม้อรถยนต์
- กังหันลมนาเกลือผลิตไฟฟ้า
- เครื่องแยกเหรียญ
- รองเท้าจากเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องโครงการพระราชดำริของ ร.9 ในภาคใต้ (E-book)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องภูมิศาสตร์ (E-book)
- กะปิปะเหลียน
- ขนมเกสรลำเจียกข้าวไรย์เบอร์รี่
- น้ำมันเอ็นเหลือง
- ยาดมสมุนไพร
- กล้วยฉาบหลากรส
- ขนมรังผึ้งสมุนไพร
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
  - ฉับโพง
- สบู่สมุนไพร
- คีมแกะหอยแครง
- ลิปติก D.I.Y.
- สวนถาด
- จรวดขวดน้ำ
- กังหันลม
- ไม้กวาดทำจากขวดน้ำ
- สายเอวทำจากสายพานรถยนต์
- กุ้งแห้งหรรษา
- โคมไฟจากไอติม
- สเปรยดับกลิ่น
งานวิจัย
  - การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การแก้ปัญหาการสะกดคำไม่ถูกต้อง
- การแก้ปัญหาในการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
- แก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การพัฒนาสมรรถนะในการเชื่อมต่อหัว RJ 45 กับสาย UTP ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยวิธีแบบสาธิต
- การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีท่องจำ
- ศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอ ลิกต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์
- การแก้ปัญหาไม่ส่งงานรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 2
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับ ปวช.1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก1 วิชาอาเซี่ยนศึกษา ภาคเรียนที่  1/2559
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียน(บาสเกตบอล) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
- การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานช้า ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการเสริมแรง
- การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ในรายวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี
- การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง ของนักเรียน นักศึกษา ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
- จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่1 ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน ในระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการบัญชี วิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถาม
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขางานการบัญชี ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกการบัญชี
- แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด(0.02 ม.ม.) ของนักเรียนระดับปวช. 2 แผนกไฟฟ้ากำลัง
- การแก้ไขปัญหาในการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน
- การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่อ่อนรายวิชาการคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559 รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์
- เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียน 2/59
- การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 ช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
- การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล เรื่องสมการโมเมนตัมและการนำไปใช้ ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
- เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 และ3 สาขาวิชาช่างยนต์ และชั้น ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
- การศึกษาปัญหาการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปวช. 2
- เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงการของนักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 แผนกการบัญชี
- จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ชั้นปีที่2 ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
- การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่อง อุปสงค์และอุปทาน โดยใช้สื่อ Power Point ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 สาขาการบัญชี สาขาค้าปลีก วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 
 
   
th en