โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2558

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์
 
  - คีมแกะหอยแครง
- เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
- ปั้มลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
- มีดกรีดใบตอง
- Star Fruit Toner
- เครื่องสูบน้ำแบบคันโยก
- เซ็นเซอร์อัจฉริยะประหยัดพลังงาน
- ขนมชมดาว ข้าวไรย์เบอร์รี่
- ขนมกุ้ยฉ้ายสามกษัตริย์
- มีดตัดลูกสับปะรด
- ถังผสมปุ๋ยน้ำอัตโนมัติ
- นาฬิกาฮาร์ดดิสก์
- กระเป๋าจากสายแพ
- โคมไฟจากขวดพลาสติก
- ระบบจัดการงานพัสดุ
- โคมไฟอัตโนมัติ
- ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
- เครื่องนับจำนวนคน
- เครื่องตั้งเวลาเสียงอัตโนมัติ
(ออดโรงเรียน)
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- ไฟสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
- อุปกรณ์งัดยางล้อรถจักร
ยานยนต์ (The tire wheel motorcycles)
- อุปกรณ์มีดตัดลองกอง
- อุปกรณ์เลื่อยกิ่งไม้
- เครื่องขูดมะพร้าว
- เครื่องพ่นทราย
- อุปกรณ์ถอดเฟืองเกียร์
- อุปกรณ์ช่วยใส่สายเบรกมือ
- อุปกรณ์ถอดใส่ลูกหมากแร็กพวงมาลัย
- อุปกรณ์ถอดหัวฉีดเครื่อง
ยนต์ดีเซล
- โคมไฟนาฬิกาจากแผ่น CD
- ตู้ปลาจากเคสคอมพิวเตอร์
- กระเป๋าด้วยวัสดุเหลือใช้
(คีบอร์ด)
- การผลิต VDO เรื่องการใช้โปรแกรม Photoshop แต่งภาพ
- การผลิตสื่อ E-Book Flip Album เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
- การผลิตโคมไฟจากแผ่นซีดี
- การผลิตสื่อ E-Book โดยใช้โปรแกรม Flip Album
เรื่องสมาชิกประชาคมอาเซียน
- การผลิตสื่อ E-Book Flip Album เรื่องโทษของยาเสพติด
- การประดิษฐ์เข็มขัด
จากสายแลน
- การประดิษฐ์นาฬิกา
จากไม้ไอติมและแผ่นซีดี
- ขนมชมดาวข้าวไรย์เบอร์รี่
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
  - กรอบรูปสวยงามฯ ทำจากคีย์บอร์ด
- กล่องกระดาษเช็ดชูจากกะลามะพร้าว
- โคมไฟแฟนซี
- กระปุกออมสิน
- กระปุกออมสินบ้านเรือนไทย
- เครื่องดักยุงไฟฟ้ากำลัง
- มีดปอดตาสับปะรด
- ตะกร้าอเนกประสงค์จากไม้ไอศครีม
- โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้
- อุปกรณ์ปอกเปลือกทุเรียน
- อุปกรณ์ตัดตาสับปะรด
งานวิจัย
  - การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกการอ่าน4 ชุด ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติของนักเรียนปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องการเขียนเส้นในงานเขียนแบบของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558
- การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์7ของนักศึกษา ปวส1. สาขาวิชาช่างยนต์
- รายงานการใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล วิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)นักศึกษา ปวช1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2สาขางานเทคนิคยานยนต์
- การแก้ปัญหาในการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลาเรียนของนักเรียนชั้น ปวช1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
- การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชากลศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์
- ศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- ความต้องการครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ปีการศึกษา 1/2558
- การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนวิชาเอกสารธุรกิจโดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
- แก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรม
ขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะ
สมในชั้นเรียน รายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
- การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชา องค์
ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์1 แผนกคอมพิวเตอร์
- การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ในรายวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี
- การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง ของนักเรียน นักศึกษา ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
- การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการบัญชีที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ปร,ปล,พร,พล,ตร,ตล ควบกล้ำของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 10คน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
- ผลการใช้แบบฝึกเรื่องเลขยกกำลังของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 แผนกการบัญชี สาขางานค้าปลีก
- เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียน ปวช.1สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน นักศึกษา ปวส2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาการใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ
- การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่อ่อนรายวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2558
- การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือ(เวอร์เนียร์คารลิปเปอร์)ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.1  แผนกวิชาช่างยนต์
- เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
- ปัญหาการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน ในระดับชั้น ปวส.2สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิชางานทดลองเครื่องกล โดยใช้แบบสอบถาม
- พฤติกรรมการส่งงานที่มีผลต่อคะแนนจิตพิสัย วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปาส.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
- ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนเนื้อหา การคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียนวิชาดิจิตอลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น2 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ในเรื่องการไม่ส่งงาน/ การบ้าน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่2
- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้น  ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
- การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานช้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 โดยวิธีการเสริมแรง
- เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาหลักการตลาดของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาโปรแกรมกราฟิกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เจตคติของนักเรียนในระดับชั้นปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 
 
   
th en