โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557

รวมผลงานวิจัยครูผู้สอน
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
 
ลำดับที่ เรื่อง ผู้วิจัย
แผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานวิชากลศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษา ชั้นปวส. ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงเชิงบวก นายพิชัย  สุนทรเต็ม
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับชั้นปวช.๑ สาขาวิชาเครื่องกลที่เรียนวิชางานเครื่องยนต์เล็ก นายสัญญา  กังแฮ
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาเทอร์โมนามิกส์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ นายภาณุ  ศริธรรม
การลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอ นายธีระศักดิ์  รอดไกร
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การพัฒนา ทักษะการใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้น ปวช. ๑ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายวิสูตย์  สีสุข
ปัญหานักเรียน เชื่อมแก๊สด้วยลวดทองเหลืองไม่ได้ ด้วยวิธีการสอนเสริมวิชาเครื่องทำความเย็น ของนักศึกษา ชั้น ปวช. ๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง นายชนะศักดิ์  จิตรโสภา
ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียน นายวิชาญ  เส้งซ้าย
แผนกวิชาการบัญชี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น1 ของนักเรียนระดับ ปวช.๑ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางรัตนา  คูหามุกข์
การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนวิชาเอกสารธุรกิจโดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด
๑๐ เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส. ๑ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางเรวดี  ชัยศิริ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๑ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ปวช. ๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางสาวศิรินาถ  หยงสตาร์
๑๒ การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานช้าของนักศึกษา
ปวส. ๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โดยวิธีการเสริมแรง
นางณนิดา  ชุมจินดา
 
ลำดับที่ เรื่อง ผู้วิจัย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๑๓ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ปวช. ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสุจินดา  อาบูบาเกอร์
๑๔  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ๓ สาขางานไฟฟ้ากำลัง นางสุธาสินี  กิจปกรณ์สันติ
๑๕ การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชา
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ของนักเรียนระดับ ปวส.๑สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายนิกอน  ทองโอ
๑๕ การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิภาค ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑ ของนักศึกษา ปวช. ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวจันทรพิมพ์  สารบัน
๑๗ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ๗ ของนักศึกษา ปวส. ๑ สาขาวิชาช่างยนต์ นางสาวอัมไพวรรณ ทิพย์สง
๑๘ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปวช. ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางถนอมจิต  ทองรักษ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๑๙ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องการเขียนเส้นในงานเขียนแบบของนักเรียน ระดับ ปวช. ๑ ที่สอนโดยใช้การปฏิบัติจริง นายธีระ  นัคราบัณฑิตย์
 
รวมผลงานวิจัยครูผู้สอน
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
ลำดับที่ เรื่อง ผู้วิจัย
แผนกวิชาช่างยนต์
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องแรงบิด ของนักศึกษาระดับ ปวส. ๒ แผนกช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายพิชัย  สุนทรเต็ม
การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลาวิชางานจักรยานยนต์ ระดับชั้น ปวช. ๑ สาขางานยานยนต์ นายสัญญา  กังแฮ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ แผนกวิชาช่างยนต์ นายภาณุ  ศริธรรม
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ นายธีระศักดิ์  รอดไกร
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พฤติกรรมการส่งงานที่มีผลต่อจิตพิสัย วิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน ระดับชั้น ปวช1 สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายวิสูตย์  สีสุข
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ๒ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ๑ สาขางานไฟฟ้ากำลัง นายชนะศักดิ์  จิตรโสภา
การศึกษาสาเหตุที่นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนมาเรียนสาย นายวิชาญ  เส้งซ้าย
แผนกวิชาการบัญชี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ๒ ของนักเรียนระดับ ปวช. ๑ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางรัตนา  คูหามุกข์
การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๕๗ นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด
๑๐ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านในรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๒  แผนกวิชาการบัญชี นางเรวดี  ชัยศิริ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗ นางสาวศิรินาถ  หยงสตาร์
๑๒ ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๗ นางณนิดา  ชุมจินดา
 
 
ลำดับที่ เรื่อง ผู้วิจัย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๑๔ การวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาเมตริกซ์ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ปวช. ๓ แผนกช่างยนต์ นางสุจินดา  อาบูบาเกอร์
๑๕ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ปวช. ๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน นางสุธาสินี  กิจปกรณ์สันติ
๑๖  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๑ สาขางานการบัญชีที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายนิกอน  ทองโอ
๑๗ การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ ของนักศึกษาปวช. ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวจันทรพิมพ์  สารบัน
๑๘ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบทักษะ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. ๑  ช่างยนต์ นางสาวอัมไพวรรณ ทิพย์สง
๑๙ ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาระดับ ปวช.๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางถนอมจิต  ทองรักษ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
๒๐ เจตคติของนักเรียนด้านวินัยในห้องเรียนและความขยันอดทนทางการเรียนของนักเรียน ปวช. ๑ สาขาวิชาเครื่องกล นายธีระ  นัคราบัณฑิตย์
๒๑ การประเมินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเครื่องกล ในวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง               นายเทียนชัย  ใหมทอง
          
                 -:- วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน -:-
GCMS Version 8.1.0 designed by Goragod.com เวลาประมวลผลเพจ 0.1377930641 วินาที (5 quries.)