ข้อมูลหลักสูตร

***ข้อมูลหลักสูตร***
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 
ที่ สาขาวิชา สาขางาน
1 ช่างยนต์ ยานยนต์
2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
3 การบัญชี การบัญชี
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
6 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจคาปลีกสมยใหม่

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

ที่ สาขาวิชา สาขางาน
1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
3 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
4 การบัญชี การบัญชี
5 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ธุรกิจดิจิทัล
6 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
7 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่


หลักสูตรระยะสั้น
 
   
th en