โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

สรุปจำนวนวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
 
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. การศึกษาพฤติกรรมการถอดประกอบหัวฉีดแรงดันสูงเครื่องยนต์ดีเซลของนักเรียน ระดับ ปวช. 2/1 แผนกวิชาช่างยนต์
          2. การพัฒนาชุดฝึกการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
          3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่อง กระบวนการกลั่นน้ำมัน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. ทักษะการเขียนสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบไฟฟ้า ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          2. การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          3. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดค่าต้านทานในวงจรอนุกรมร่วมกับบทเรียนออนไลน์ (Google Classroom) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในเรื่องวงจรอนุกรม รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยการสร้างห้องเรียนกลับด้าน สำหรับการเรียนการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          2. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
          3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Application Line ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 
แผนกวิชาการบัญชี
          1. การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียน วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ นักศึกษา ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน
          2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ปวช.1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนระบบออนไลน์
          3. การแก้ปัญหาการส่งงานในวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004 โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          4. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียนออนไลน์ Googlemeet ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ การนำเสนอแบบ Power point กับ Youtube ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนภาพฉาย โดยการสอนแบบสาธิต
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
          1. ผลของการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
          2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิชาพลศึกษา (แบดมินตัน)
          3. การศึกษาวัฒนธรรมสมัยต่างๆ ของไทย สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          4. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี
          5. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาช่างยนต์
 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการบัญชี
 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. การพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้บทบาทสมมุติของผู้เรียน ระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          2. การศึกษาวัฒนธรรมสมัยต่างๆ ของไทย สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว
 
                    รวมจำนวนวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 เรื่อง


 
สรุปจำนวนสิ่งประดิษฐ์
ประจำปีการศึกษา 2564
 
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนล้อรถจักรยานยนต์
          2. แท่นอัดไฮดรอลิกส์มินิ
          3. อุปกรณ์ดันลูกสูบเบรกรถยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. นาคีรัดกาย
          2. เครื่องวัดระยะทางสังคม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. ข้าวเกรียบปลันดา
          2. ยาหม่องกระชายขาว
แผนกวิชาการบัญชี
          1. ธูปไล่ยุงจากผักชีฝรั่ง
          2. ลูกหมากสร้างสุข
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
          1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อสำรองไฟฉุกเฉิน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
         1. เดคูพาจกระเป๋าสาน (Decoupage tote bag)
          2. ลูกปัดแฮนด์เมด (Handmade Beads)
          3. โคมไฟใยบวบ
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. ถุงมือขอดเกล็ดปลา
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. กระชายดองน้ำผึ้งมะนาว
 
                    รวมจำนวนสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 15 ชิ้น
 
 
   
th en