โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

สรุปจำนวนโครงงานของนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. อุปกรณ์ช่วยยก
          2. เครื่องเจาะรูเหล็ก
          3. อุปกรณ์เครื่องมือถอนตะปู
          4. อุปกรณ์ช่วยถอดกิ๊ปโช๊คหน้า
          5. เครื่องมือขันน็อตจากโซ่
          6. อุปกรณ์หั่นผลไม้
          7. อุปกรณ์งัดยางนอกมอเตอร์ไซต์
          8. เครื่องมือถอดน็อตล้อช่วยแรง
          9. อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์
          10. รถเข็นเลื่อนย้ายเก้าอี้พลาสติก
          11. เครื่องเปิดฝาแบตเตอรี่รถยนต์
          12. แท่นอัดไฮดรอลิคขนาดเล็ก
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. ถังขยะอัตโนมัติ
          2. ชุดจ่ายไฟพกพา
          3. เครื่องเตือนภัยและตัดไฟน้ำท่วม
          4. เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
          5. เครื่องมือตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร
          6. ตู้เย็นมินิ
          7. เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
          8. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
          9. ไฟฉุกเฉิน
          10. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
          11. พัดลมควบคุมผ่านมือถือ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. โต๊ะจากเมนบอร์ด (Desk from the motherboard)
          2. ชั้นวางของจากคีย์บอร์ด (An empire layer from the Keyboard)
          3. โคมไฟจากคีย์บอร์ด (Keyboard Lamp)
          4. อยากรู้ก็ส่องดู (I want to Know)
          5. เครื่องเสียงจากเพาเวอร์ซัพพลาย (Audio From powersupply)
          6. เคสคอมพิวเตอร์ดีไอวาย (DIY Computer case)
          7. ถังขยะอัจฉริยะ (Auto bin)
          8. เคสคอมพิวเตอร์จากท่อ (Computer case from PVC)
          9. เก้าอี้จากแป้นคีย์บอร์ด (Keyboard chair)
 
แผนกวิชาการบัญชี
          1. แยมอัญชันมะนาว
          2. ขนมครองแครงกรอบธัญพืชข้าวไรซ์เบอร์รี่
          3. โรตีจิ๋วสมุนไพร
          4. ข้าวเกรียบผักxxx
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. น้ำยาล้างจานจากกระเจี๊ยบแดง
          2. โคมไฟช้อนพลาสติก
          3. กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. สบู่จากว่านหางจระเข้
 
 
                    รวมจำนวนโครงงานทั้งหมด 40 ชิ้น


สรุปจำนวนวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
 
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
          2. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
          3. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
          4. การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์
          5. การศึกษาพฤติกรรมของการไม่ตรงต่อเวลาในการเรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์
          6. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
          7. การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชากลศาสตร์เครื่องกล
          8. การเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชางานส่งกำลังรถยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาการคิดการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
          2. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องทำความเย็น
          3. การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน
          4. ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิชาดิจิตอลประยุกต์
          5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบการควบคุมในอุตสาหกรรม นักเรียน ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ผ่าน Google class room
          2. การพัฒนาสมรรถนะในการเชื่อมต่อหัว RJ 45 กับสาย UTP ของผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยวิธีแบบสาธิต
          3. การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          4. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
          5. การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่อ่อนรายวิชาการคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          6. การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel)
 
แผนกวิชาการบัญชี
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียน ระดับ ปวช.1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
          2. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ Power Point ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          3. การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง
          4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียน ระดับ ปวช.2 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
          5. การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง
          6. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน/ส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
          1. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนไม่ส่งงานในเวลา
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
          1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1305) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
          2. ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน
          3. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขางานช่างยนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
          4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์
          5. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. 1 โดยผ่านการใช้เทคนิคทีพีเอส (TPS:Think-Pair-Share) ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
          6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (3000-1303) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
          7. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
          8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา โดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
          9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
          10. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. 2 โดยผ่านการใช้เทคนิคทีพีเอส (TPS:Think-Pair-Share) ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
          11. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่อนคำควบกล้ำ ร ล ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง
 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณค่าลดหย่อน ของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด
          2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนและความสนใจในวิธีการสอน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการบันทึกเปิดบัญชีของห้างหุ้นส่วน นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด
 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยในการเรียนวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
          2. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
                    รวมจำนวนวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 เรื่อง


สรุปจำนวนสิ่งประดิษฐ์
ประจำปีการศึกษา 2563
 
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
          1. เครื่องมือเปิดฝาแบตเตอรี่รถยนต์
          2. อุปกรณ์ตะขอเกี่ยวแบบกระตุก
          3. ราวแขวนผ้า 360 องศา
          4. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ
          1. รถจักรยานขับเคลื่อนด้วยเครื่องตัดหญ้า
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
          1. ตู้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
          2. เครื่องสำรองไฟแบบพกพา
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
          1. ธัญพืชอบกรอบ
          2. พริกทอดปลันดา
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
          1. โคมไฟจากเตยปาหนัน
          2. แก้วช็อตแฟนซี
          3. มาลัยมงคล
          4. เดคูพาจตะกร้าสานพลาสติก
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
          1. อุปกรณ์กดเจลล้างมืออัตโนมัติ
          2. ก้านตาล สร้างสุข
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
          1. ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง
          2. น้ำยาล้างจากจากกระเจี๊ยบแดง
          3. เปลือกไข่ไล่มด
          4. น้ำมันนวดสมุนไพร
          5. เจลใบขลู่
          6. แชมพูสมุนไพรสูตรแก้ผมร่วง
 
                    รวมจำนวนสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 21 ชิ้น
 
 
   
th en