โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562

สรุปจำนวนโครงงานของนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. อุปกรณ์ถอดลูกปืนแกนราวลิ้น
          2. ตู้เก็บประแจจากถังน้ำมัน
          3. ชุดถอดประกอบซีลเพาเวอร์
          4. อุปกรณ์ถอดวาล์วรถจักรยานยนต์
          5. อุปกรณ์ปอกสายไฟ
          6. อุปกรณ์กดสปริงโช๊ครถจักรยานยนต์
          7. อุปกรณ์ถอดสลักสูบรถยนต์
          8. อุปกรณ์ช่วยถอดยางรถจักรยานยนต์
          9. หุ่นยนต์ (งานสี)
          10. หุ่นยนต์ (งานเชื่อมหุ่นยนต์)
          11. เครื่องหั่นตะไคร้
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. ราวตากผ้าอัตโนมัติ
          2. ปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์
          3. ตู้ฟักไข่
          4. เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง
          5. เตาย่างสร้างพลังงาน
          6. แอร์จากกล่องโฟม
          7. ตู้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
          8. เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบพกพา
          9. เลื่อยฉลุไฟฟ้า
          10. ป้ายบอกทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนพลังงานแสงอาทิตย์
          11. เครื่องหั่นตะไคร้
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. โคมไฟจากคีย์บอร์ด
          2. โมบายจากแผ่นซีดี
          3. สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop
          4. การผลิตสื่อออนไลน์ เรื่อง แนะนำน้ำตกวังสายทอง
          5. สื่อออนไลน์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหลมหยงสตาร์
แผนกวิชาการบัญชี
          1. ขนมดอกจอกทรงเครื่อง
          2. กระถางต้นไม้จากเศษผ้า
          3. คุกกี้ธัญพืช
          4. โดนัทเพื่อสุขภาพ
 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. โคมไฟจากช้อนพลาสติก
          2. กล้วยหอมทอดแท่ง
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. น้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้ม
          2. กระจกตกแต่งด้วยเปลือกหอย
         
                    รวมจำนวนโครงงานทั้งหมด 35 ชิ้น


สรุปจำนวนวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 
แผนกวิชาช่างยนต์
          1. การพัฒนาทักษะการใช้แมดิโฟร์เกจ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
          2. การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่เรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
          3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์
          5. การพัฒนาทักษะการใช้แมดิโฟร์เกจ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
          6. พฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์
          7. ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการเปลี่ยนหน่วยของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์
          8. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อในการส่งงานของนักศึกษา ปวช. 3 วิชาการขับรถยนต์
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          1. การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
          2. ศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
          3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษา ปวช. 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          4. การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียน ระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ที่เรียนรายวิชาโรงต้นกำลังไฟฟ้า
          5. การแก้ไขปัญหาเข้าชั้นเรียนตรงเวลาในรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น
          6. แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเนื่องจากการส่งงานไม่ตรงเวลา โดยการใช้วิธีการแจ้งสรุปผลการส่งงานแบบเปิดเผย
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          1. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          2. การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่อ่อนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โดยใช้เอกสารประกอบที่สร้างขึ้นของนักเรียน ชั้น ปวช. 2
          3. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในรายวิชา เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
          4. การใช้กระบวนการเรื่องการสอน “แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด” ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          5. การแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (20204-2001) นักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
          6. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
แผนกวิชาการบัญชี
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          2. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยการใช้สื่อ Power Point ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
          3. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี
          4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
          5. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ช่างยนต์ ในการส่งงาน/การบ้าน ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
          6. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
          1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          2. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนไม่ส่งงานในเวลาในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
          1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง โครงการพระราชดำริ ของนักเรียน ระดับ ปวส. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ (รหัสวิชา 3000-1303) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ
          3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1
          4. เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
          5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
          6. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา 2000-1203 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
          7. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 การบัญชี
          9. การใช้แผนฝึกซ้อมเสริมทักษะแบดมินตัน
          10. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม และการนำเสนอหน้าชั้น
          11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาการบัญชี
          12. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน แผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1 โดยผ่านการใช้เทคนิคทีพีเอส (TPS:Think-Pair-Share)
 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
          1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบด้วยวิธีการใช้แรงจูงใจเสริมแรง ของนักเรียน ปวช. 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          2. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
          1. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
          2. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
                    รวมจำนวนวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 44 เรื่อง
 

สรุปจำนวนสิ่งประดิษฐ์
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
          1. อุปกรณ์ขนย้ายอิฐบล็อก
          2. เครื่องมือดูดเศษโลหะ
          3. อุปกรณ์ตะขอเกี่ยวแบบกระตุก
          4. เครื่องมือวัดโหลดหม้อแปลงโดยไม่ต้องปีนเสาไฟฟ้า
          5. เครื่องตรวจวัดฟิวส์แรงต่ำ
          6. อุปกรณ์ช่วยดัดเหล็ก
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
          1. ลูกปืนล้อรถจักรยานยนต์ประหยัดพลังงาน
          2. อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
          1. ไข่เค็มชีวจิต
          2. กล้วยเส้นสมุนไพร
          3. คุกกี้ธัญพืช
          4. ข้าวเหนียวแก้วนัทตี้
          5. ข้าวแต๋นหน้าผลไม้
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
          1. โคมไฟจากฝาชีแฟนซี
          2. สานตะกร้าจากกล่องนม
          3. กระจกจากเปลือกหอย
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
          1. ยางยืดสร้างสุข
          2. หมอนรองเพื่อสุขภาพ
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
          1. ดินปลูกเปลือกกุ้ง
          2. สบู่ใบขลู่
          3. สเปรย์สมุนไพรชีวภาพกำจัดมด
          4. เปลือกไข่ไล่มด
 
                    รวมจำนวนสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 22 ชิ้น
 
 
 
   
th en